menu
Aktualności

<< Poprzednia strona 1 2 3194 195 196 Następna strona >>

Rozgrywki Wiosna - 2018/2019 .

Posted by Edward Chmura on 2019-03-21 08:50:39 CET

Komunikat Podokręgu Stalowa Wola dot. rozgrywek Wiosna 2018/2019 .

Prezesi Klubów w terminie do 27 marca 2019 r. przekazać do Podokręgu Dane / Prezes / Vce / trener telefony - e-mail . Adres do korespondencji - celem wysyłania na właściwy adres korespondencji ( wnioski licencyjne na sezon 2019/2020 i 2020/2021 ) .


Kluby przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej muszą uregulować ( jeżeli zalegają ) wszystkie zaległości z 2018 r. oraz żółte kartki za jesień 2018 - pod rygorem v.o 3:0 i sankcji regulaminowych .

1. Badania lekarskie ( przed data 1.03.2019 r. ważne - 6 miesięcy - prawo nie działa wstecz ) .
2 . Badania lekarskie / oświadczenia o stanie zdrowia ( zawodnicy powyżej 23 lat ) ważne od daty 1.03.2019 - 12 miesięcy .
3 . Kierownik drużyny / trener może złożyć sędziemu przed każdym kolejnym meczem sędziemu oświadczenie , że wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu posiadają ważne orzeczenia lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia ( zawodnicy powyżej 23 lat ) .
Klasa "O" seniorzy i juniorzy .
1 . KLUB LZS Jadachy - wycofał się z rozgrywek Wiosna 2018/2019 . Wszystkie wyniki z rundy jesień 2018 ( nie rozegrał 50 % meczy ) zostają anulowane - drużyna zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli .
Klasa "A" gr.1 i 2
1. LZS Zbydniów wycofał się z rozgrywek Wiosna 2018/2019 . Wszystkie wyniki z rundy jesień 2018 ( nie rozegrali 50 % meczy ) zostają anulowane - drużyny zostaną przesunięte na ostatnie miejsce w tabeli .
Klasa "B" 1 , 2 , 3 .
1. Jutrzenka Dębno i LZS Kotowa Wola - wycofały się z rozgrywek Wiosna 2018/2019 . Wszystkie wyniki z rundy jesień 2018 ( nie rozegrali 50 % meczy ) zostają anulowane - drużyna zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli .
2. WKS Zabrnie / grupa 1 - będzie grał bez zaliczania wyników / kartek do rozgrywek wiosna - 2018 Klasa "B" gr. 1 .

Sprawy ważne dot. rozgrywek i bezpieczeństwa uczestników .


1 . Powiadomić Policję - przekazać terminarz rozgrywek z wyszczególnieniem meczy , które mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników .
2 . Opieka medyczna / osoba przeszkolona - apteczka / nosze / koc itp. .
3. Służba porządkowa - kamizelki lub identyfikatory . Lista p[porządkowych ma być przekazana sędziemu przed zawodami .
4 . Regulamin obiektu i Regulamin zawodów piłki nożnej .
5 . Zabezpieczenie parkingu dla sędziów / osób funkcyjnych .
6. Czystość szatni / pomieszczeń / siedzisk oraz WC ew. Toy-Toy .

Ważne !!!!!!!! Badania lekarskie

Posted by Edward Chmura on 2019-03-12 09:53:50 CET

Szanowni Państwo,
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.
Zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem:
§ 23
1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.


2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.


4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).
§ 24
1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.
§ 25
[/color
]
1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.
2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.
3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
a. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,
b. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,
[color=red]c. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.”

Wzór oświadczenia pod linkiem
http://pzpnstw.ayz.pl/obsada/oswiadczeniezawodnika.doc

Kolegium Sędziów Stalowa Wola - Wiosna 2019 .

Posted by Edward Chmura on 2019-02-25 12:28:32 CET

Komunikat Kolegium Sędziów Podokręgu Stalowa Wola


IV liga Podkarpacka .
Egzaminy 07 marca 2019.


Egzaminy Kl O, A i B
12 kwietnia 2019 r. w Stalowej Woli (poprawkowy 10 maj 2019 r. ).

Szkolenie sędziów grupa Stalowa Wola 15 03 2019 godz. 17 00
"Prezesówka" (nad basenem).
Szkolenie Grupy Tarnobrzeg 15 03 2019 godz. 17 00
-ZSP nr 3(Budowlanka).


Do Jana Larwy tel: 507 755 546 oraz w siedzibie Podokręgu można wpłacać składki na KFP 2018 ( 60 zł) plus FOKS za jesień 2018 – Grupa Tarnobrzeg do Mariusza Kopra .
Opłaty obowiązkowe do 15. 03. 2019r.

<< Poprzednia strona 1 2 3194 195 196 Następna strona >>
copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl