menu
Aktualności

Ważne !!!!!!!! Badania lekarskie

Posted by Edward Chmura on 2019-03-12 09:53:50 CET

Szanowni Państwo,
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.
Zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem:
§ 23
1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.


2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.


4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).
§ 24
1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.
§ 25
[/color
]
1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.
2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.
3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
a. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,
b. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,
[color=red]c. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.”

Wzór oświadczenia pod linkiem
http://pzpnstw.ayz.pl/obsada/oswiadczeniezawodnika.doc

Kolegium Sędziów Stalowa Wola - Wiosna 2019 .

Posted by Edward Chmura on 2019-02-25 12:28:32 CET

Komunikat Kolegium Sędziów Podokręgu Stalowa Wola


IV liga Podkarpacka .
Egzaminy 07 marca 2019.


Egzaminy Kl O, A i B
12 kwietnia 2019 r. w Stalowej Woli (poprawkowy 10 maj 2019 r. ).

Szkolenie sędziów grupa Stalowa Wola 15 03 2019 godz. 17 00
"Prezesówka" (nad basenem).
Szkolenie Grupy Tarnobrzeg 15 03 2019 godz. 17 00
-ZSP nr 3(Budowlanka).


Do Jana Larwy tel: 507 755 546 oraz w siedzibie Podokręgu można wpłacać składki na KFP 2018 ( 60 zł) plus FOKS za jesień 2018 – Grupa Tarnobrzeg do Mariusza Kopra .
Opłaty obowiązkowe do 15. 03. 2019r.

Rozgrywki Wiosna - 2019 - SEZON 2018/2019 .

Posted by Edward Chmura on 2019-02-22 11:24:14 CET

Rozgrywki Podokręgu STALOWA WOLA
- Wiosna 2018 / 2019 .


Klasa Okręgowa juniorzy i seniorzy .
1. Rozpoczęcie rozgrywek 24.03.2019 r.
- kolejka 1.05.2019 r . - środa
- kolejka 20.06.2019 r. - Boże Ciało
- zakończenie rozgrywek 30.06.2018 r.


Klasa "A" gr.1 i 2
1 . Rozpoczęcie rozgrywek 31.03.2019 r.
- kolejka 1.05.2019 r. - środa
- kolejka 20.06.2019 r. - Boże Ciało
- zakończenie rozgrywek 23.06.2019 r.

- mecze o awans do Klasy "O"
26.06.2019 r.- środa i 30.06.2019 r.


Klasa "B" 1 , 2 , 3
1. - Wszystkie grupy - 14.04.2019 r.
- kolejkę 20 kwiecień (Wielka Sobota ) w grupie "B"- 1 / "B" - 2 / mogą rozegrać 1 maja - po uzgodnieniu .

Rozgrywki młodzieżowe .
- 01.05.2019 r. - środa
- 04.05.2019 r. - sobota -

Finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Stalowa Wola
3 maja 2019 r, godz.17.00 - Stadion Sokolniki .
Stal Gorzyce : Sokół Sokolniki


Kluby do rozpoczęcia rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej muszą uregulować zaległości 2018 - jeżeli takie mają / wykazy i faktury przesłane do klubów - - (dot. uprawnień , transferów , żółte kartki jesień 2018 itd. ) .

Rozgrywki nowego Sezonu 2019/2020 .
- Klasa "O" seniorzy i juniorzy 11.08.2019 r.
- Klasa "A' gr.1 i 2 - 11.08.2018 r.
- Puchar Polski - runda wstępna ( Klasa "A' i "B" ) - 4.08.2019 r.
- Klasa "B" - ilość grup w zależności od ilości drużyn

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl